SEPA 2022 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Ana Çalışma İlkeleri

Ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolundaki ilerlemelerinin küresel bir değerlendirmesi olan Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2021 yılı verileri açıklandı.

2021 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu’na göre Türkiye sıralama olarak 70. sırada yer alıyor. Söz konusu rapor Türkiye’ nin son bir yıl içinde yoksulluk ve eğitim alanlarında geliştiği, açlık, sağlık, temiz su, yenilenebilir enerji, endüstri ve inovasyon, sürdürülebilir şehir, amaçlar için ortaklıklar gibi alanlarda ise orta derecede iyileştiğini gösteriyor.

  

Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA); hem plastik sektörü, hem de ambalaj sektörü paydaşı olarak her iki sektörde de faaliyet gösteren firmalarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteğinin Türkiye’ nin 2022 yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde daha üst noktalara çıkmasında önemli desteği olacağına inanmaktadır.

Aşağıda yer alan alt başlıklar; ana hedeflerde ilerleme kaydetmemiz için yukarıdaki linkte yer alan veriler çerçevesinde derlenmiş, yüksek ve orta derecede geliştirilmeye ihtiyacımız olan başlıkları içermektedir. Her firmamız mevcut seviyesini koruyarak, gelişime açık olan noktalarını tespit edip bu alanlarda farklılaşarak sürece katkı sağlayabilir ve olumlu zincirin bir halkası olabilir.

Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği  (SEPA) olarak gelecek bir yıllık dönemde üyelerimizin ve sektörümüzün gelişimini esas alarak çalışacağımız başlıklar şöyledir  ;

Yoksulluğa Son

 • Vergiler ve lojistik maliyetlerinin azaltılması için akılcı, kazan-kazan ilkesine dayalı çözümler üretmek ve/veya bağlı bulunduğumuz kurumlar aracılığı ile ilgili Bakanlıklara iletmek

Açlığa Son

 • Gıda israfını yakından takip etmek, israfı önleyici ambalaj kullanımının arttırılmasını sağlayacak çözüm önerileri konusunda sektör ve/veya ilgili Bakanlıklar arasında köprü görevi görmek,
 • Obezite’ nin endokrin bozucu ve beslenme bozuklukları haricindeki psikososyal yönlerini irdelemek, farkındalık yaratmak ve çözüm üretmek,

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği

 • Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması konusunda sektörümüzü bilinçlendirmek, iş gücü kapasitesi yüksek sektörümüzde bu bakış açısının benimsenmesini sağlamak,

Temiz Su, Hijyen ve Halk Sağlığı

 • Temiz suya erişim konusunda toplum tarafından ambalaj kullanımı ile ilgili yanlış bilinen detaylar konusunda bilinçlendirme çalışmalarına devam etmek,
 • Su kaynaklarımızın atıklar ile kirletilmesi konusunda tutarlı davranış kalıpları geliştirmek ve toplumsal bilinçlendirmeye destek olmak,

Erişilebilir ve Temiz Enerji

 • Sektörümüzün yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji kullanımını yaygınlaştırmak için gerekli düzenlemeleri bağlı olduğumuz kurumlar aracılığı ile ilgili Bakanlıkların görüşüne sunmak,
 • Sektör paydaşlarımızı enerji verimliliği çalışmaları konusunda desteklemeye ve teşvik etmeye devam etmek,
 • Sektörümüzün daha düşük maliyetli enerji kullanımını sağlamak için projeler üretmek, bağlı bulunduğumuz kurumlar aracılığı ile ilgili Bakanlıklardan bu konuda destekler sağlanmasına aracı olmak,

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

 • Sanayimizin iş ortamının insana yakışır şekilde gelişmesine aracı olmak,
 • Güncel teknolojiler ile sanayicilerimizin bir araya gelmesi için fırsatlar yaratmak,
 • Sektörümüzün dengeli ve istikrarlı büyümesi, gelişmesi ve bu büyümenin iş gücünü kapsayacak şekilde dengeli dağılımı için projeler üretmek,

Sanayi, İnovasyon ve Altyapı

 • Başta sert plastik ambalaj sanayisi olmak üzere dolaylı yada endirek olarak paydaşı olduğumuz sanayiler ile Türkiye Sanayisinin gelişmesi yönünde projeler üretmek,
 • İlişkide olduğumuz sivil toplum kuruluşları, bağlı bulunduğumuz kurumlar aracılığı ile bu projeleri ilgili Bakanlıklara iletmek, bu yönde destelerin geliştirilmesine aracılık etmek,
 • ARGE çalışmalarının arttırılması, master, doktora gibi araştırma programlarının daha verimli ve işlevsel hale getirilmesi, yetişmiş işgücü ihtiyacının karşılanması için başta teknik personel yetiştirilmesi olmak üzere eğitim ile ilgili projeler üretmek ve/veya bağlı bulunduğumuz kurumlar aracılığı ile ilgili Bakanlıklara iletmek,

Eşitsizliklerin Azaltılması

 • Kronikleşmiş işsizlik, genç işsizliği, eğitim kalitesi ve verimliliği gibi konularda projeler üretmek ve/veya bağlı bulunduğumuz kurumlar aracılığı ile ilgili Bakanlıklara iletmek,
 • Gelir dağılımında daha az pay alan ancak sektörümüze ve sanayimize emek vermiş işçi ve emeklilerin gelir düzeyini arttırıcı projeler üretmek ve bağlı bulunduğumuz kurumlar aracılığı ile ilgili Bakanlıklara iletmek,

Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları

 • Ambalaj kullanımının karbon emisyonu salımı üzerindeki pozitif etkisi konusunda toplumsal farkındalığı arttırmak ve bilinçli ambalaj kullanımını arttırıcı projeler üretmek,
 • Paydaşı olduğumuz gıda ve kimya sektörü dernekleri ile ortak projeler geliştirerek bilinçli ambalaj kullanımını desteklemek,
 • Bağlı bulunduğumuz platformlar aracılığı ile özellikle Büyükşehirlerde faaliyet gösteren işletmelerimizin toplu ulaşım hizmetlerinden yararlanabilmesi için raylı sistem ulaşım ile ilgili taleplerimizi aktarmak, lojistik süreçlerinde raylı sistem çalışmaların hızlanmasının sağlayacağı sektörel ve toplumsal faydaları çeşitli platformlarda dile getirmek, lojistik faaliyetlerden kaynaklanan mali yükü azaltıcı projelerin hayata geçirilmesini sağlamak,

Sorumlu Tüketim ve Üretim

 • Başta ambalaj atıkları olmak üzere, her türlü atığın değerlendirilmesi konusunda güncel gelişmeleri sektörümüzün bilgisine sunmak,
 • Atıkların değerlendirilmesi konusunda sektörümüzün sorumluluklarına sahip çıkmak, geri dönüşüm ve yeniden kullanıma uygun ambalaj tasarımları ve prosesleri konusunda sektörümüzün gelişimine öncülük etmek,
 • Geri dönüşüm ve ileri dönüşüm projeleri konusunda bağlı bulunduğumuz platformlar, kurumlar aracılığı ile ilgili Bakanlıklarla koordineli çalışmalar yürütmek, sektörümüzün daha yüksek kalitede geri dönüştürülmüş hammadde kullanımı önündeki engellerin kaldırılmasını sağlamak ve sektörümüzü Avrupa Yeşil Mütabakatı gerekliliklerine uyumlu hale getirmek,

İklim Eylemi

 • Sektörümüz paydaşlarını karbon nötr çalışmaları konusunda bilinçlendirme çalışmaları yürütmek,
 • Bu alanda bağlı bulunduğumuz kurumlar ve ilgili Bakanlıklar tarafından yürütülen projeleri takip etmek ve sektörümüzün bu sürece hızlı uyumu için gerekli düzenlemeler konusunda bilgi aktarımı gerçekleştirmek,

Su Altında Yaşam ve Karasal Yaşam

 • Ambalaj atıklarından kaynaklanan çevresel etkilerin sıfıra indirilmesi için sektörümüz paydaşlarını ve çalışanlarını bilinçlendirmek,
 • Atıkların değerlendirilmesi konusunda oluşan yanlış kamuoyu algısını düzeltmek ve atıkların sorumluluğunun tüketiciler olduğu bilincini yaymak, atıkların düzenli toplanması için altyapı eksikliklerinin tespiti ve ilgili kurumlara iletilmesi yönünde çalışmalar yapmak,
 • Karbon emisyonlarının azaltılması, su kaynaklarının ve toprak kalitesinin korunması için ambalaj kullanımının önemini etkin biçimde anlatmak ve tüketicilerin ambalaj kullanımı ile ilgili sorumluluğunu netleştirecek çalışmalarda bulunmak, bağlı bulunduğumuz kurumlar aracılığı ile alt yapının oluşturulması konusunda ilgili Bakanlıklar ile iletişimde olmak,

Barış ve Adalet

Hem plastik, hem de ambalaj sektörü olarak bağlı bulunduğumuz sektörler görece orta-yüksek işgücü kapasitesine sahip bir sektörler olduğu için toplumsal barış ile ilgili sorunlar üretim ve gelişmemizi direk olarak etkilemektedir. Hammadde tedariğinde yüksek oranda dışa bağımlı sektörümüz bu tarz olaylarda yaşanan kur oynaklıklarından bile ciddi anlamda etkilenmektedir.  Bu nedenle ;

 • Paydaşı bulunduğumuz plastik ve ambalaj sektörünün gelişmişliği paralelinde barış ve adaletin sağlanması konusunda başta sektörümüz, sanayicilerimiz ve çalışanları arasında demokrasi ve adalet bilincinin oluşmasını sağlayacak etkinlikler ve faaliyetler gerçekleştirmek,
 • Barış ve adaletin uygulanmasını zorlaştıran kültür ve altyapı eksikliklerini tespit etmek ve sanayicimizi aşan çelişkili durumlarda kanun ve yönetmelikler ile gerekli düzenlemelerin yapılması için bağlı bulunduğumuz kurumlar aracılığı ile ilgili Bakanlıklarla bağlantıya geçmek ve bu alanda önerilerimizi iletmek,
 • Kurumsal ve kişisel bazda adalet kavramının geliştirilmesi için önümüze çıkan her problemin detay sebeplerini inceleyip, kök sebebi analiz etmek ve çözüm yollarını barış ve adalet ekseninde yapılandırmaya çalışmak,

Hedefler için Ortaklıklar

 • Geliştirmekte olduğumuz projeler kapsamında tüm sektör paydaşlarına karşı şeffaf olmak, etkileşimde olduğumuz tüm sektör paydaşlarını kapsayacak çözümler üretmek, sürecin içinde yer almak isteyen tüm paydaşlara, taşımak istedikleri sorumluluk çerçevesinde katılım şansı sağlamak, sektörümüzün gelişimini hedefleyen tüm çalışmalarda Dernek olarak üzerimize düşen görevleri aksatmadan yerine getirmek

Söz konusu çalışmaları kendi bünyelerinde yapılandırmak isteyen firmalarımız ve paydaşlarımızın ilgili birimleri ve insan kaynakları departmanları için 2022 yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde daha iyiye ulaşılmasını sağlayacak yüksek ve orta seviyede iyileşme beklenen alanların listesi ve çalışmalarına referans alabilecekleri Wikipedia – Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilgili detay tanımlamalar dikkatinize sunulmuştur.

Firmalarımızın ; hedeflere ulaşma noktasında kanunlar ve yönetmelikler açısından gerçekleştirilmesini faydalı gördüğü değişiklikler, düzenlemeler mevcut ise önerilerinizi Derneğimiz aracılığı ile iletmekten memnuniyet duyacağımızı hatırlatmak isteriz.

2021 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA RAPORUNA GÖRE TÜRKİYE İÇİN YÜKSEK VE ORTA-YÜKSEK SEVİYEDE İYİLEŞME BEKLENEN ALANLAR

SKH 1 – Yoksulluğa Son

Vergiler ve Transferler Sonrası Yoksulluk Oranı

SKH 2 – Açlığa Son

Obezite Endeksinin (BMI) 30 ve Altına Çekilmesi

                Sürdürülebilir Azot Yönetimi Endeksi

SKH 3 – Sağlıklı Bireyler

Mutluluk

                Düzenli Sigara Kullanımı

SKH4 – Nitelikli Eğitim

                Okul Öncesi Eğitime Katılım Düzeyi

                Bilimsel Alanda Başarısızlık

SKH5 – Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği

                Modern Yöntemlerle Aile Planlama

                Kadınların Ortalama Eğitim Süresinin Erkeklere Oranı

Kadınların İşgücüne Katılımının Erkeklere Oranı

Parlamentoda Yer Alan Kadın Aayısı

Ücret Alınmadan Çalışılan Süreden Kaynaklanan Cinsiyet Eşitsizliği

SKH6 – Temiz Su, Hijyen ve Halk Sağlığı

                Arıtılan Antopojenik Atık Su

                Güvenilir Sanitasyon Hizmetlerini Kullanan Nüfus

SKH 7 – Erişilebilir ve Temiz Enerji

                Elektrik ve Isıtma İçin Yakıt Yanmasından Kaynaklanan CO2 Emisyonu

SKH 8 – İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Ayarlanmış GSYİH Büyümesi

Temel Çalışan Haklarının Garanti Altına Alınması

İstihdam, Eğitim veya Öğretimde Olmayan Gençler

                İşsizliğin Nüfusa Oranı,

SKH 9 – Sanayi, İnovasyon ve Altyapı

Araştırma ve Geliştirme Harcamaları

Araştırıcılar

Triadic Patent Families Filed

SKH 10 – Eşitsizliklerin Azaltılması

Üst Gelir İçin Düzeltilmiş Gini Katsayısı

Palmo Oranı

                Yaşlı Yoksulluk Oranı

SKH 11 – Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları

Çapı 2,5 Mikrondan Az Olan Partikül Maddenin Yıllık Ortalama Konsantrasyonu

                Toplu Ulaşımdan Memnuniyet

SGD 12 – Sorumlu Tüketim ve Üretim

Elektronik Atıklar

                Geri Dönüşümsüz Belediye Katı Atıkları

SKH 13 – İklim Eylemi

                Fosil Yakıtlar ve Çimento Üretiminden Kaynaklanan CO2 Emisyonu

                Karbon fiyatlandırma puanı 60 Euro t / CO2

SKH 14 – Su Altında Yaşam

Biyoçeşitlilik İçin Önemli Olan Deniz Sahalarında Korunan Ortalama Alan

Okyanus Sağlığı Endeksi: Temiz Su Puanları

Aşırı Sömürülen veya Çökmüş Stoklardan Yakalanan Balıklar

SKH 15 – Karasal Yaşam

Biyoçeşitlilik İçin Önemli Olan Deniz Sahalarında Korunan Ortalama Alan

Biyoçeşitlilik İçin Önemli Olan Tatlı Su Alanlarında Korunan Ortalama Alan

SKH 16 – Barış ve Adalet

Basın Özgürlük Endeksi

Cezaevinde Tutulan Kişiler

                Yaşadıkları Şehirde veya Bölgede Geceleri Yalnız Yürürken Kendilerini Güvende Hisseden Nüfus

                Yolsuzluk algılama Endeksi

                Adalete Erişim ve Çaba

SKH 17 – Hedefler İçin Ortaklıklar

                Finansal Gizlilik Puanı

                Devletin Eğitim ve Sağlık Harcamaları