TOBB Güncel Meclis Çalışmaları

TOBB Ambalaj Meclisleri Çalışmaları – Atık Sektörü Taslak Stratejileri

Katı atıkların ve atık suların oluşmadan önlenmesi ve azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanım oranlarının arttırılması, düzenli depolama tesislerine ön işleme tabi tutulmadan gönderilen atık oranının azaltılması, atık su yönetimi ve arıtma alt yapısının iyileştirilmesi, sıfır atık uygulamaları ve sera gazı emisyon azaltımı kapsamında toplumsal farkındalığın artırılması, atık yönetiminin, döngüsel ekonomi prensipleri ve sera gazı emisyon azaltımı dikkate alınarak, iyileştirilmesi için teşvik ve finansman mekanizmalarının geliştirilmesi, atıkların üretimde hammadde/kaynak olarak kullanılmasının artırılması, atık yönetiminde kullanılan taşıtlardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması alt başlıkları ile ilgili düzenlemeleri içeren taslak konusunda önerilerimiz şöyleydi ;

  • Gıda atıklarının ve diğer biyobozunur nitelikteki atıkların oluşmadan önlenmesi ve azaltılmasında konusunda tarla aşamasında yeniden kullanılabilir ambalajların kullanımının yaygınlaşması, bilinçli ambalaj kullanımı , gıda kaybı ve israfını azaltacak ambalaj çözümlerinin yaygınlaştırılması ile ilgili detayların eklenmesi, ilgili ambalajların atıkların değerlendirilmesi ile ilgili olarak tersine lojistik faaliyetleri içinde rahatlıkla kullanılabilecek şekilde tasarlanması,
  • Arıtma ve deşarja gönderilen atık suyun azaltılması için suyun verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılması kapsamında yağmur suyu depolama sistemlerinin yaygınlaştırılması,
  • Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım oranının artırılması ana maddesi altında; geri dönüştürülmüş ambalaj atıklarının malzeme bazlı olarak ambalaj üretiminde zorunlu kullanım oranının belirlenmesi ve ikincil hammadde kullanımının artırılması konusunu desteklediğimiz ve özellikle sert plastik ambalaj sektörü için kapalı sistem döngüsel ekonominin hızla kurgulanması talebimizin iletilmesi,
  • Atık sektörü raporlamalarında sera gazı emisyon azaltımını destekleyen politikalar, stratejiler ve ilgili eylemler ana başlığı altında ; Örgün eğitim müfredatına; sıfır atık uygulamaları, su kullanımı, döngüsel ekonomi ve sera gazı emisyon azaltımı konularının dahil edilmesine ek olarak ambalaj kullanımının tarım sektörü sera gazı emisyonuna pozitif etkilerinin ihmal edilmemesi ve bilinçli ambalaj kullanımının da eğitim içeriklerine eklenmesi,
  • Sıfır atık, su kullanımı, döngüsel ekonomi ve sera gazı emisyon azaltımı konularında ilgili paydaşların ve eğiticilerin kapasitesinin arttırılması maddesi kapsamında özellikle plastik ambalajların üretim sürecinde dolaylı su ve karbon emisyonu ile gıda kaynaklı su ve karbon emisyonunu azaltıcı etkileri mevcut olduğunun unutulmaması, tekrar tekrar kullanıma uygun ve/veya geri dönüştürülebilir sert plastik ambalajların tarım ve endüstri sektörü su ayak izini azaltıcı etkileri konusuna bilinçlendirme faaliyetlerinin eğitimlere dahil edilmesi ve bu alandaki paydaş ve eğiticilerin sayısının arttırılmasının önemi,
  • Bir önceki madde için belirttiğimiz önerimizin “Tüm paydaşlara yönelik sıfır atık, su kullanımı, döngüsel ekonomi ve sera gazı emisyon azaltımı konularında farkındalık artırmayı sağlayacak yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medya çalışmalarının (tanıtıcı videolar, web sitesi vb.) artırılması” maddesi içinde uygulanması konusunun dikkate alınmasını önerdik.

TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisi Çalışmaları – Sanayi Sektörü Taslak Stratejileri

Çalışma; enerji verimliliği, karbon emisyonunun azaltılması, sürdürülebilirlik raporlamasının yaygınlaştırılması, sektör paydaşlarının kapasitesinin geliştirilmesi, Ar-Ge ve yenilikçilik çalışmalarının arttırılması, finansal kaynakların zenginleştirilmesi ana başlıklarındaki düzenlemeleri içermektedir.

Taslak stratejiler konusundaki tek geri bildirimimiz; kadın istihdamını destekleme yönünde yapılan düzenlemeleri doğru bulduğumuz ancak düzenleme ve desteklerden maksimum fayda elde edilebilmesi için  istihdamda liyakat ve yetkinlikler konusuna özellikle dikkat edilmesi gerektiği şeklindeydi.

Sıradaki Haber : Geçmiş Dönem Analiz ve Raporlar