KASAD, Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği

1991 yılında kurulan Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği KASAD, görev, görüş ve hedefler olarak aşağıda belirlenen ilkeleri benimsemiştir:

Karton ambalaj sanayicileri ile temas halinde bulunarak, idari ve teknik konularda karşılaştıkları güçlük ve eksikleri belirleyip dernek’te görüşmek ve çözüm yolları önermek,

Mesleki sorunlarını çözümlemesinde ve gerekiyorsa hakları savunulmasında Dernek olarak özel ve kamu kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak,

Karton ambalaj sanayicilerinin mesleki bilgi ve deneyimlerini geliştirmelerine yardımcı olacak nitelikte organizasyonlarda bulunmak. Sorunların üyeler arasında tartışılıp çözüm aranmasını sağlamak amacıyla, sempozyum, seminer, panel, konferans gibi bilimsel toplantılar düzenlemek; toplantılarda, bu konularda isim yapmış yerli ve yabancı uzmanları, kamu görevlilerini konuşmacı sıfatıyla davet etmek ve bu toplantılarda yapılan konuşma ve tartışmaları basılı hale getirip üyelere ve ilgililere dağıtmak,

Karton ambalajın, çevreyi kirletmeyen çağdaş bir ambalaj olarak tanıtımını, kullanımını yaygınlaştırıcı ve teşvik edici çalışmalar yapmak ve sonuçlarını üyelerin ve ilgililerin istifadesine sunmak,

Üniversiteler, araştırma kurumları ve ilgili kamu kuruluşları ile diğer mesleki kuruluşların bu alandaki çalışma ve araştırmalarını izlemek, birlikte çalışmayı önererek, eğitim imkanları yaratmak için girişimlerde bulunmak,

Karton ambalaja dair norm ve standartlar üzerinde araştırmalar yapmak. Türk Standartları Enstitüsü için girişimlerde bulunmak,

Kağıt-karton ambalaj sanayi ile ilgili gelişmeleri mesleki yayınlardan izleyerek üretim, tüketim, talep ve benzeri projeksiyon etütleri yapmak ve yayınlamak,

Üyelerden ve ilgili özel ve kamu kuruluşlarından istatistiki bilgi toplamak, hazırlanan raporları üyelerin ve ilgili kuruluşların istifadesine sunmak.

KASAD

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği

T.+90 (216) 339 10 60

gensek@kasad.org.tr

http://www.kasad.org.tr