GEKAP’ a İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sayın Üyelerimiz,

GEKAP’ a İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2 Haziran 2021 Çarşamba günü Resmi Gazete’ de yayınlanan 31499 sayılı karara istinaden yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik kapsamında geri dönüştürülmüş hammadde kullanılarak üretilen bitkisel yağ, madeni yağ ve pillerden geri kazanım katılım payı beyan edilmemesi ve depozito uygulamalarına yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesi ile ilgili esaslar belirtilmiştir.

Söz konusu esaslar şöyledir ;

MADDE 1 – 31/12/2019 tarihli ve 30995 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin on altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(16) Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden bitkisel yağların, madeni yağların ve pillerin aynı ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda hammadde olarak tedarik edilen bu ürünlerin ithalatçıları/üreticileri tarafından beyan yapılır ancak hammadde olarak kullanılan bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Depozito uygulamasına yönelik iş ve işlemler, 24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurulan ve Bakanlıkça belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda faaliyet gösteren Türkiye Çevre Ajansı tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında gerçekleştirilir.”

Yönetmelik esaslarına 2 Haziran 2021 ÇARŞAMBA (resmigazete.gov.tr) linkinden ulaşılabilir.

Bilgilerinizi rica ediyoruz.