Geçmiş Dönem Analiz ve Raporlar

2023 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu

Geçtiğimiz haftalarda 2023 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu yayınlandı. Tüm Dünya için geçerli ortalama değer 66,7, Türkiye 70,8 lik ülke değeri ile ortalama seviyenin üzerinde, 166 ülke içinde 72. Sırada, üst orta gelir grubu ülkeler arasında yer aldı.

2021 yılında 70,4 olan ülke değerini 70,82 e çıkarabilmiş olmamıza rağmen sıralamada geçen yıla göre 2 basamak gerilemiş olmamız daha hızlı ve somut adımlar atmamız gerektiğini gösteriyor. İlgili rapora göre ;

Gelişim Kaydettiğimiz Alanlar ;

 • Açlığa son
 • Sağlıklı bireyler
 • Nitelikli eğitim
 • Temiz su ve sıhhi koşullar
 • Erişilebilir ve temiz enerji
 • Sanayi, yenilikçilik ve alt yapı
 • Sorumlu tüketim ve üretim
 • Sudaki yaşam

Durağan Alanlar ;

 • Sıfır açlık,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği
 • İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme
 • Eşitsizliklerin azaltılması
 • Sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları
 • İklim eylemi
 • Karasal yaşam
 • Barış, adalet ve güçlü kurumlar
 • Amaçlar için ortaklıklar

Rapor ile ilgili alt detaylar analiz edildiğinde sürdürülebilirlik metrikleri ile ilgili ölçümleri 4-5 yılda bir değil, 1 yada 2 yıllık aralıklarla analiz etmemiz gerektiğini düşündürüyor. Bu şekilde gelişimi daha net izlememiz ve daha sağlıklı değerlendirme yapabilmemiz mümkün olacak.

Diğer yandan mevcut veriler ışığında sürdürülebilir kalkınma için aşama kaydedilmesi gereken temel kriterler şu şekilde özetlenebilir.

 1. Evrensel kaliteli eğitim ve inovasyona dayalı ekonomi
 2. Evrensel sağlık
 3. Sıfır karbonlu enerji sistemleri
 4. Sürdürülebilir ekosistemler, sürdürülebilir tarım ve iklim esnekliği
 5. Sürdürülebilir şehirler
 6. Evrensel dijital erişim ve hizmetlere dönüşüm

Alt başlıklar halinde incelediğimizde sektör olarak fayda sağlayabileceğimiz konular ;

 • Genç işsizliğinin azaltılmasına destek sağlamak,
 • Yenilikçi ve sürdürülebilir sanayi teknolojilerini takip etmek ve geçiş yapmak,
 • Sıfır karbonlu enerji sistemlerine yatırım yapmak,
 • Su ve karasal yaşamı destekleyici çalışmalara öncelik vermek,
 • Gıda kaybı ve israfını azaltıcı yenilikleri takip etmek, gıda ambalajlarında bu iki detayı odağa alarak üretim yapmak,
 • Su ekosistemi, endemik türlerin korunması ve doğal ekosistemin desteklenmesi konusunda sosyal projeler yürütmek, personellerimizi bu alanda bilinçlendirmek,
 • Dünya genelindeki ormanlık alanların ekosistemin %30 unu oluşturmakta olsa da ormansızlaşmış bölgelerin yoğunluğu iklim krizinin bölgesel olarak tetiklemektedir. Tüm dünya genelinde aşırı ısınmayı engelleyebilmek adına ormanlık alanların tüm Dünya genelinde düzenli dağılımını sağlayacak iyileştirmeler gerçekleştirerek küresel ısınmayı yavaşlatmak,
 • Küresel ısınmayı azaltacak en önlemleri hızla uygulamaya geçirerek denizler ve okyanuslardaki ekosistemi tamir etmek, balık ve canlı popülasyonunu dengelemek, sel, su askını, yangın gibi doğal afetlerin oluşum riskini azaltmak,

TÜRKİYE 2023 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu

TÜSİAD – Türkiye Sanayisinin Bugününe Bakış ve Öneriler Raporu

TÜSİAD tarafından yayınlanan raporun dikkat çeken başlıkları ;

Kimya sektörü açısından bakıldığında girişimler arası verimliliğin düşük olması toplam faktör verimliliğini düşürmektedir, giren girişimlerin imalat verimliliği ve toplam faktör verimliliği faaliyet gösteren girişimlerden daha yüksektir.

Türkiye’de büyük şirketler ile küçük şirketler arasındaki verimlilik farkı muadil ülkelere göre çok yüksektir. Bu durum teknoloji sınırına yakın (ileri düzey teknolojiler kullanabilen) ve genellikle büyük olan şirketler ile küçük ve orta ölçekli şirketlerin iş birliği yapmasını zorlaştıran bir etkendir. Girişimler arası verimliliğin yükseltilmesi için tedarik zinciri verimliliği gündeme alınmalıdır.

İmalat sanayinde büyüme ve verimliliği etkileyen etmenler “Eğitim ve Beceriler, Araştırma ve Geliştirme ile Yabancı Sermaye” dir. Beceri yetkinlikleri zorluk derecelerine göre sıralandığında Türkiye’de yetişkinlerin çok azı karmaşık problemleri çözebilecek üst seviye becerilere sahiptir. Okuma, yazma ve işlem becerileri, işyerinde ve günlük hayatta çok az kullanılmakta; becerilerin işgücü piyasasındaki getirileri diğer OECD ülkeleriyle kıyaslandığında sınırlı kalmaktadır. Beceri düzeyinin düşük olması, işletmelerin organizasyon yapısının düşük nitelikli becerileri kullanmak ve yönetmek üzere oluşmasına neden olmakta; daha sonra bizzat bu organizasyonel özellikler teknolojik atılımı daha da güçleştirmektedir.

SEPA olarak sektörel çıkarımlarımız şöyledir ;

 • Sadece Sert plastik ambalaj sektörü ihracat hacmi değil, ihracat verimliliğini de arttıracak hedefler belirlemeliyiz,
 • Satış ve pazarlama stratejilerimizde, 16.000 $ seviyelerinde olan paydaşı olduğumuz gıda sektörünün ihracat verimliliğini ambalajlarımız ile nasıl arttırabileceğimize odaklanmalıyız, TGDF – Türkiye Gıda ve İçecek Sektörleri Dış Ticaret Verileri (ÖTS) linkinde yer alan ve gıda sektörünün dış ticaret rakamlarını içeren analizlerin fayda sağlayabileceğini hatırlatmak isteriz.
 • Satış ve pazarlama stratejilerimizde, kimya sektörü ihracatının toplam ihracat içindeki payının arttırılması konusunda neler yapılabilir, bu sektörün tedarikçisi olarak kimya sektörü tedarik zinciri verimliliğini nasıl arttırabiliriz, bu sektörün müşterisi olarak sektörümüzün tedarik zinciri verimliliğinin artışı konusunda neler talep etmeliyiz ve edebiliriz konusuna odaklanmalıyız,
 • Bu noktada Çin’ in Dünya kimya sektörünün arz ve talebinin %30’ unu oluşturduğu (Deloitte, 2023),  Türkiye Kimya Sektörü’ nün pazardaki payının ise sade e% 0,7 civarında olduğu dikkate almamız gereken önemli bir konudur. Küresel olarak bakıldığında kimya sektöründe üretilen ürünlerin yaklaşık %30’ u doğrudan nihai tüketiciye ulaşmakta; kalanının ise diğer sektörlerde ara malı veya hammadde olarak kullanılmaktadır.
 • İnşaat ve hizmetler sektöründeki verimliliğin yükseltilmesi, bu sektörlere verilen teşviklerin imalat sektörü verimliliğine negatif etkilerini azaltacak politikaların izlenmesinin sağlanması,
 • Devlet politikaları açısından ilgili raporun sektörümüz ile ilgili bölümleri konusunda hangi iyileştirmelerin yapılması gerektiği konusunda fikir birliğine varmalı ve ilgili kurumlar ile bu başlıklarda iletişimde olmalıyız.

İSO – Döngüsel Ekonomi Plastik Kümelenme Toplantıları

Söz konusu toplantıya ait notlara ISO Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi Toplantı Notları linkinden ulaşabilirsiniz.

Sıradaki Haber : İKMİB Plastik Ambalaj Sektörü Çalışma Grubu Toplantısı