Destek Yönetim Sistemi

Sayın Üyelerimiz,

 

TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisinden Derneğimize ulaşan yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın çalışması kapsamında, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnai Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerine ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçildiği belirtilmiştir.

Yazıda, geçiş sürecinde firmaların mağdur olmamasını teminen mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen mer’i mevzuatın yürürlüğe girmesi ile vergi, resim ve harç istisnasi belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin  fiziksel ortamda da devam ettirilmesi uygulamasının 01/09/2020 tarihine kadar uzatıldığının daha önce bildirildiği  ifade edilmekle birlikte, bu defa;

  1. Mal ihracatına yönelik devlet desteklerinin DYS üzerinden işleyişine dair Genelgelerin ilgili hükmü uyarınca, mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 30/09/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılması,
  2. Ticaret Bakanlığı’nın 31.03.2020 tarihli onayı ile 31.12.2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan vergi, resim, harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin 30.09.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da devam ettirilmesi,
  3. 2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliği’nin ilgili hükmü uyarınca, 31/12/2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan hariçte işleme izin belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin, 30/09/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da devam ettirilmesi,

hususlarının kararlaştırıldığı bildirilmiştir.

Ekler:
Destek Yönetim Sistemi
Destek Yönetim Sistemi